Vedtægter

De vedtagne love for Silkeborg Skyttelaug af 1857

Lovene er senest revideret på Generalforsamlingen tirsdag den 12. marts 2019

Skyttelaugets vedtægter

1. LAUGET I ALMINDELIGHED

§1       

Enhver uberygtet 21-årig mand der haver fast bopæl i Silkeborg området kan foreslås som medlem af lauget af et godstående medlem. Ministeriet fremlægger emner fra forslagslisten til ballotering.

Forslaget udsendes med indkaldelse til generalforsamling og forelægges den ordinære generalforsamling. For at det kan nyde fremme fordres 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis en eller flere ønsker det, kan der kræves hemmelig afstemning.

En stiller er, det år hvor hans kandidat bliver optaget, forpligtet til at deltage sammen med fugleungen til laugets årlige arrangementer, så vi er sikre, at fugleungerne varetager, hvad der hører til god ro og orden.

Antallet af medlemmer kan i almindelighed ikke overstige 179 inklusivt æresmedlemmer.

§2       

Det årlige kontingent og indskud for nye medlemmer fastsættes ved den ordinære generalforsamling.

§3       

Kontingentet opkræves via betalingskort eller ved laugets bud umiddelbart efter generalforsamlingen. Senest 14 dage forud for laugets årlige fugleskydning underrettes medlemmer om tid og sted for skydningen.

Kontingentet må være indbetalt til finansministeren senest 1. juni, ellers betragtes restanterne som værende udmeldt.

§4       

Det er ethvert medlems pligt ved laugets forlystelser og sammenkomster at varetage, hvad der hører til orden og god tone.

Forsér nogen sig herimod, kan ministeriet straks bortvise en sådan. Skulle forseelsen være af den natur, at vedkommende efter ministeriets skøn bør slettes af lauget, forelægges sagen for en generalforsamling.

Til slettelse fordres 2/3 af de afgivne stemmer. Et medlem der på denne måde er udslettet af lauget, kan først optages ved en ny generalforsamling, efter at mulige restancer er betalte.

§5       

Udmeldelse af lauget må ske skriftligt til ministeriet inden 1. januar.

§6       

Alle laugets medlemmer kan alene eller sammen indstille et medlem af lauget som æres-medlem ved skriftlig henvendelse til Ministeriet indeholdende en motivering. Beslutning om udnævnelse træffes af det til enhver tid siddende ministerium.

Udnævnelse til æresmedlem kan ske til vinter- eller sommerskydning, på laugets general-forsamling eller til laugets fester. Med et æresmedlemsskab følger en æresmedalje og kontingentfrihed.

§7       

Den, på hvis nummer brystpladen på fuglen bliver nedskudt ved den årlige fugleskydning, benævnes “fuglekonge” og bærer laugets kongebånd som hæderstegn.

§8       

Ved skyttelaugets skydninger og forlystelser skal ethvert medlem bære medlemstegnet (en sølvfugl i grønt bånd) og sit navneskilt synligt. Undladelse heraf betales med en mulkt på kr. 50,00.

Til laugets arrangementer er samtlige skyttebrødre ligeledes forpligtet til at være iført reglementeret påklædning. Brødre der forser sig mod denne regel ifalder ligeledes en mulkt på 50 kr.

§9       

Mandlige gæster, der indføres af et medlem, kan deltage i laugets forlystelser mod et bidrag på kr. 250,00 pro persona. Gæster tilmeldes hos ministeriet senest 5 dage før arrangementet. Sådanne gæster tilstedes ikke adgang til skydningen ved fuglene eller præmie- og pokalskydninger.

Kun medlemmer, disses husstand med børn under 18 år samt ugifte døtre har adgang til selskabets aftenfester. Medlemmers voksne sønner mellem 18 – 21 år kan dog deltage i ballet mod at betale kr. 100,00


2.  LAUGETS BESTYRELSE

§10     

Laugets bestyrelse, der benævnes ministeriet, består af op til 7 medlemmer. Desuden vælges 2 revisorer. Ministeriet vælges for 2  år ad gangen. 3 henholdsvis 4 afgår efter tur hvert år. Valgene foregår ved generalforsamlingen, der afholdes i marts måned. Genvalg kan finde sted. Ministeriet vælger hvert år af sin midte statsminister, vicestatsminister, finansminister og øvrige relevante ministerposter.

§11     

Enhver tvist, der muligen måtte opstå, afgøres – forsåvidt ikke anderledes er bestemt – af ministeriet. Ministeriet er pligtigt til at være til stede ved de årlige fugleskydninger. Ved skiveskydning skal mindst 1 minister være til stede.

§12     

I tilfælde af stemmelighed afgør statsministerens stemme sagen.

§13     

Ministeriet har at sørge for laugets vel i enhver henseende, såsom at våge over god orden, at føre overtilsyn med laugets rifler og øvrige inventariesager, at ordne alt ved laugets skydninger og øvrige forlystelser, at indvarsle til generalforsamlinger og møder i rette tid.

§14     

En af ministeriet udpeget minister fører laugets brevveksling, fører protokollen ved generalforsamlinger og møder samt listerne ved skydningerne. Finansministeren opbevarer regnskaberne med bilag, forfatter af- og tilgangslister over medlemmerne, opkræver kontingentet og udbetaler de regninger og fordringer på lauget, som anvises til udbetaling af statsministeren. Endelig fører og aflægger finansministeren laugets regnskab. Det må være revideret 4 dage inden generalforsamlingen.

§15     

Ministeriet vælger en mand, der opbevarer laugets rifler. Vedkommende skal føre en inventarliste, der vedlægges regnskabet.

§16     

Revisorerne har at påse, at regnskabet er rigtig dokumenteret. De er såvel kritiske som talrevisorer.

 

3. GENERALFORSAMLINGERNE

§17 

Ordinær generalforsamling afholdes en lørdag i marts, hvor der serveres morgenmad og afgives beretning om laugets status og virksomhed i det forløbne år samt foretages valg. Ligeledes tages der bestemmelse om årets fugleskydninger (Januar/Marts/Juni). Herefter gennemføres en skyttelaugsfrokost samt pokalskydninger (ingen fugl). 

Følgende dagsorden vil være at følge:

 1) Valg af dirigent

 2) Ministeriets beretning v/statsministeren

 3) Finansministeren aflægger det reviderede regnskab

 4) Fastsættelse af næste års kontingent og indskud for nye

    medlemmer

 5) Valg af medlemmer til ministeriet

 6) Valg af revisorer

 7) Godkendelse af fugleskydningsdato (sommerskydning)

 8) Indkomne forslag (skal skriftligt være statsministeren i    

    hænde senest 3 dage før ordinær generalforsamling)

 9) Optagelse af evt. nye medlemmer

10) Eventuelt 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når ministeriet anser det fornødent, eller når mindst 15 af laugets medlemmer derom indgiver skriftlig begæring til statsministeren

Bekendtgørelse om laugets generalforsamlinger indrykkes i byens aviser eller ved direkte meddelelse til medlemmerne 8 dage forud.

Forhandlingsgenstandene nævnes i indkaldelsen. Også ikke bekendtgjorte forslag kan komme under behandling, såfremt ministeriet eller 3/4 af forsamlingen viser sig at være stemte derfor.

§18     

Til at tage gyldige beslutninger på en generalforsamling fordres, forsåvidt ikke ander-ledes er bestemt, 2/3 af de afgivne stemmer. En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 12 medlemmer er til stede. Ingen kan benytte sin stemmeret uden personligt møde.

 

4.  OM SKYDNINGERNE

§19     

Der afholdes årligt mindst én fugleskydning og, forsåvidt der efter ministeriets skøn er tilstrækkelig tilslutning, en eller flere skiveskydninger.

§20     

Ministeriet tager bestemmelse om, hvordan fuglen skal laves og må sørge for, at fuglen samt skiver og alt, hvad der ved skydningerne er nødvendigt, er tilstede i rette tid og på det sted, hvor skydningen skal holdes.

§21     

På det sted, hvor fanen opbevares, har laugets medlemmer at give møde den dag, den årlige fugleskydning afholdes, for med fanen i spidsen sammen med ministeriet at marchere i orden til det sted i byen, hvor fuglekongen bor eller opholder sig.

Fuglekongen bringes laugets hilsen, og derefter marcheres til skydebanen. Ministeriet kan dog træffe bestemmelse om, at medlemmerne samles på skydebanen på anden vis.

§22     

Fuglekongen har første skud i hver omgang, derefter skyder laugets øvrige medlemmer i den orden, som findes angivet på hvert år efter lodtrækning affattede skydeliste.

§23     

For at fremme hurtighed under skydningen opråbes stadig navnet på den skytte, der har skuddet, tilligemed navnene på de 2 nærmest påfølgnede skytter. Når en skytte, hvis navn er opråbt 3 gange, ikke i tide indfinder sig, skyder den næste skytte efter omgangslisten.

§24     

For hvert skud, der afgives, anføres straks det fornødne i skyde-listerne af et medlem af ministeriet eller en af ministeriet antagen pålidelig mand, og i det hele under ministeriets kontrol.

§25     

Ved skydningerne benyttes fortrinsvis laugets egne rifler eller rifler godkendt af ministeriet. Disse må være nummerede og bruges efter tur, så at der begyndes med nr. 1 i første omgang, nr. 2 i anden omgang og således fortsat.

§26     

Under skydningen anvendes den største forsigtighed. Riflen må ikke borttages fra anlægspælen, før patronen er afskudt. Skulle et skud gå af i utide, uden skyld fra vedkommende skyttes side, er ministeriet berettiget til at tildele skytten et nyt skud, såvidt muligt med samme riffel.

Ministeriet kan foreløbig sætte en riffel ud af nr. når den viser sig ubrugelig. Kun den dertil antagne må indlægge og udtage patroner. Klikker en patron, må riflen mindst ét minut holdes I anlægsstillingen, og bundstykket må ikke åbnes af skytten selv, men af laderen, som forud meddeles de fornødne forskrifter i så henseende.

§27     

Skulle det vise sig, at en skytte ikke forstår at omgås skydevåben, eller der på anden måde kunne tænkes at være fare forbunden med at betro en sådan at skyde, kan ministeriet nægte ham det. Men hans skud må da skydes af den, det tilfalder i følge omgangslisten.

§28     

Ministeriet gør ved enhver skydning medlemmerne bekendt med, hvor tobaksrygning er forbudt. Overtrædelse af forbudet straffes med en mulkt af kr. 50,00.

§29     

Skulle et medlem tillade sig at løsne et skud udenfor det af ministeriet dertil anviste sted for skydningen, bøder vedkommende med en mulkt af kr. 50,00.

I det hele taget vil der være at skyde til skive om de gevinster, der nedfalder i utide. Skulle det efter ministeriets skøn vise sig, at der ikke er tid til skiveskydning, foretages lodtrækning.

Skyttetegn uddeles i et sådant tilfælde ikke.

§30     

Det påhviler ministeriet at sørge for, at skytterne stadig gøres bekendt med, hvorefter der skydes, samt at alle de jernplader, der er anbragte på forskellige dele af fuglen, er tydeligt mærkede, da kun den, på hvis nummer det stykke jern, hvorpå mærket er, nedskydes, får den gevinst, mærket angiver.

Et rids af fuglen skal være ophængt i skydeteltet. Benævnelsen på de forskellige dele, for hvis nedskydning, der er sat gevinst på samt gevinsters indkøb, antal og størrelse, bestemmer ministeriet.

§31     

Dersom et gevinstnummer ved nedskydningen bliver hængende på tovene eller stangen, betragtes det som nedskudt. Nedfalder flere gevinster for ét skud, da tilkommer den skydende eller den, for hvem han eventuelt skyder, den gevinst, der skydes om. For de øvrige nedfaldne gevinstnumres vedkommende skydes til skive, som i §29 bestemt.

§32     

Udgifterne ved skiveskydningerne må bæres af deltagerne, og kan tilskud hertil af laugets kasse ikke ydes, uden i ethvert enkelt tilfælde vedtages af ministeriet.

§33     

Ved skiveskydningen tilkender ministeriet dem, hvis skud tilsammenlagte har flest point, gevinsterne, hvorom der er skudt, efter deres orden. Har flere samme point, er bedst placerede skud afgørende.

§34     

Det er vicestatsministerens pligt, efter ministeriets påvisning, af lovene at uddrage de bestemmelser, der omhandler mulkter, i mindst 2 eksemplarer og lade disse ophænge på nærmere af bestyrelsen bestemte steder.